Gallery № 9 (Ivanovskaya)
Gallery № 9 (Ivanovskaya),
Taken, published November 19, 2018